VÅR KOMPETENS

SBA tar hand om dina projekt, från start till mål. Vi har en omfattande erfarenhet och bred kompetens inom flera fastighetssegment, som hotell, kontor och bostäder. Vi genomför totalentreprenader såväl som mindre delprojekt, och bemannar projekten i förhållande till omfång och komplexitet, med allt från projektledare, byggmästare, byggledare, rådgivare, hantverkare samt underentreprenörer.

PROJEKTERING/PLANLÄGGNING

Våra projektledare har bred erfarenhet och kompetens inom projekterings- och planläggningsarbetet. I den inledande fasen genomförs arbetet gärna i tät dialog med uppdragsgivaren, för att säkra att samtliga detaljer och nyanser tas omhand och läggs till grund för planeringen. Vi investerar god tid i denna fas, då en solid projektering är avgörande för att trygga och styra den vidare genomföringsprocessen.

PROSJEKTLEDELSE/BYGGELEDELSE

Våra projektledare behärskar naturligtvis det rent byggtekniska samt ingenjör-tekniska arbetet. Vi möter byggherrens intressen i alla led, från start till färdigställt projekt. I tillägg är det viktigt för oss att se och förstå våra olika samarbetspartners i projektet, säkra ett gott samarbete, och söka synergier för att leverera ett bäst möjligt resultat. Detta är också något vi får god feedback på.

GENOMFÖRANDE

Vår tydliga ambition är att alla projekt ska genomföras inom överenskomna ramar för ekonomi, kvalitet och tid. Genom att använda goda projektverktyg och tydliga ändringsrutiner, säkrar vi att driften präglas av högsta möjliga precision och planmässighet. Även här kan vi dokumentera att vi har goda referenser, och kanske speciellt vid de tillfällen som hotellet / fastigheten har en pågående drift under byggprocessen.

FÄRDIGSTÄLLANDE OCH KVALITETSSÄKRING

Genom hela byggprocessen, men naturligtvis också efter att projektet är färdigställt, genomför vi noggranna inspektionsrundor tillsammans med byggherre. Detta för att säkra att alla detaljer vi tillsammans planlade för, faktiskt också är genomförda och i enlighet med beställningen. Vi strävar hela tiden efter en transparent och professionell tillnärmning i alla led av samarbetet med vår uppdragsgivare, och detta gäller inte minst i den viktiga fasen före projektet skall överlevereras.